Hier vindt u de veelgestelde vragen over zonnepark Onder Ons en over zonne-energie in het algemeen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@zonneparkonderons.nl

Over zonnepark Onder Ons

Wie is de initiatiefnemer van zonnepark Onder Ons?

Pure Energie is de initiatiefnemer voor de ontwikkeling en bouw van dit zonnepark. Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. Al meer dan twintig jaar werken we aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken samen met de directe omgeving te realiseren. Iedereen, zowel particulier, vereniging als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. Pure Energie heeft kennis van alle onderdelen: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.

Pure Energie levert gegarandeerd alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken. Hierdoor is Pure Energie zes jaar achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland, op basis van het gezamenlijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, WISE en Natuur & Milieu.

www.pure-energie.nl

Wat is de beoogde plek van het zonnepark?

Op onderstaande afbeelding is de locatie weergeven. Het gaat om het rood omlijnde gebied. Het zonnepark is beoogd op het Industriepark Onder Ons De Krim, ten zuidoosten van de Groenveldweg op de locatie van het slibdepot. Dit gebied is gelegen tussen het industriepark en de voormalige vloeivelden van Avebe.

Kan het zonnepark landschappelijk worden ingepast?

Ja. Voor de inpassing van het zonnepark in de omgeving hebben wij een ruimtelijk kwaliteitsplan laten maken door een onafhankelijk adviesbureau. Hierin is op basis van de eisen en wensen waaraan de landschappelijke inpassing moet voldoen, het gemeentelijke en provinciale beleid en de landschapsanalyse een inrichting van het zonnepark voorgesteld. Zo is geadviseerd om in het kader van de biodiversiteit de onderhoudspaden en grond onder de zonnepanelen in te zaaien met een bloemrijk grasmengsel voor bijen en andere insecten. Ook is voorgesteld om gebruik te maken van een grondwal en hagen rondom (een deel van) het zonnepark. Het rapport is onderdeel van de formele vergunningsprocedure.

Is er voldoende netwerkcapaciteit voor de aansluiting van het zonnepark?

Door de snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit staat de capaciteit van het elektriciteitsnet in bepaalde delen van ons land onder druk. Ook in de gemeente Hardenberg is dit het geval. Toch heeft de netwerkbeheerder op basis van de gevraagd transportcapaciteit een positieve transportindicatie afgegeven.

Levert het zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Het zonnepark Onder Ons gaat naar verwachting jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg energie voor ongeveer 1.100 huishoudens.

Wordt er een nulmeting voor de bodemkwaliteit uitgevoerd?

Nee. Op dit moment wordt het gebied gebruikt als slibdepot. Om de grond geschikt te maken voor de aanleg van het zonnepark, dient het gebied eerst te worden voorzien van een schone afdeklaag met gebiedseigen grond. Het is dan niet nodig om een nulmeting uit te voeren. 

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de voortgang van ons idee. U kunt zich onderaan de pagina voor deze nieuwsbrief aanmelden. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkonderons.nl.

Over het proces en de procedure

Heeft de gemeente al toestemming voor het zonnepark gegeven?

Ja. Op 3 september 2020 heeft duurzaam energiebedrijf Pure Energie de definitieve omgevingsvergunning van het Hardenbergse college van B&W voor de bouw van het zonnepark Onder Ons ontvangen. Er zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend. 

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van het zonnepark?

De definitieve omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Harderberg. Dat betekent dat Pure Energie het zonnepark mag bouwen. Heeft u vragen of zorgen de komst van het zonnepark, dan vragen wij u vriendelijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Mag het zonnepark volgens de gemeentelijke regels?

De gemeente Hardenberg streeft naar het opwekken van 30% duurzame energie in 2030. Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente in op een mix van energieopwekkingsmogelijkheden, met extra aandacht voor wind- en zonne-energie,  restwarmte en biomassa. Daarbij heeft de gemeente besloten om met een aantal kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Ook grootschalige zonneprojecten, zoals het zonnepark Onder Ons, vallen onder deze pilotprojecten. Inmiddels heeft de gemeente een definitieve omgevingsvergunning voor de bouw van het zonnepark afgegeven.

Over participatie

Krijgt de omgeving ook inkomsten van het zonnepark?

Ja, Pure Energie stelt een deel van de inkomsten van het zonnepark Onder Ons beschikbaar aan de omgeving. Het gaat om een bedrag van 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar voor de duur van 15 jaar (op basis van de gedragscode van brancheorganisatie van Holland Solar). Normaal gesproken stellen we het bedrag beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving. Op verzoek van het Plaatselijk Belang De Krim is afgesproken de jaarlijkse bijdrage van het omgevingsfonds in één keer uit te keren. Op die manier kan het omgevingsfonds een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. 

Kan ik betrokken zijn bij dit zonnepark?

Ja, dat kan. Tijdens de ontwikkelings- en realisatiefase hebben wij graag contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit initiatief. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan en bij uitvoering ervan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparkonderons.nl.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden. Ook is niet elk (bedrijfs)dak zonder meer geschikt voor zonnepanelen. Zo is een belangrijk aandachtspunt of de constructie het extra gewicht van de zonnepanelen wel kan dragen.

 

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. Wij gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd.