Stand van zaken

Laatste update: 3 september 2020

Definitieve omgevingsvergunning afgegeven

Gemeente Hardenberg wil 30% duurzame energie opwekken in 2030. Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente onder andere in op zonne-energie. Het idee voor de bouw van een zonnepark op het slibdepot naast de voormalige vloeivelden van de aardappelmeelfabriek is door de gemeenteraad, het college van B&W en het dorp De Krim zeer positief ontvangen. Dat bleek ook uit het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het plan voor het zonnepark. Op 3 september 2020 heeft duurzaam energiebedrijf Pure Energie de definitieve omgevingsvergunning van het Hardenbergse college van B&W voor de bouw van het zonnepark Onder Ons ontvangen.   

 

In overleg met het Plaatselijk Belang

In het voorjaar van 2019 hebben we ons idee voor het zonnepark Onder Ons besproken met Plaatselijk Belang De Krim. Vervolgens hebben wij op de ledenvergadering van 22 mei 2019 een korte presentatie geven over het idee voor het zonnepark, de landschappelijke inpassing en de mogelijke bijdrage van het zonnepark aan het dorp De Krim. Een duurzame samenleving opbouwen doen we namelijk samen. Tijdens deze vergadering is door de leden uitgesproken dat het bestuur van Plaatselijk Belang verder met ons in gesprek kon om een concreet plan te maken. Dat hebben we gedaan. Daarbij is onder andere afgesproken dat Pure Energie de jaarlijkse bijdrage van het omgevingsfonds in één keer uitkeert aan het dorp. Op die manier levert het omgevingsfonds direct een financiële bijdrage aan de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. Ook hebben we gesproken over het beschikbaar stellen van een deel van het zonnepark voor participatie door lokaal eigenaarschap via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Plaatselijk Belang De Krim heeft de mogelijkheden voor het oprichten van een lokale energiecoöperatie en de bijbehorende financiering onderzocht, maar dit bleek voor hen niet haalbaar.

Ruimtelijk kwaliteitsplan: aansluiten bij de omgeving

Voor de inpassing van het zonnepark in de omgeving hebben wij een ruimtelijk kwaliteitsplan laten maken door een onafhankelijk adviesbureau. Hierin is op basis van de eisen en wensen waaraan de landschappelijke inpassing moet voldoen, het gemeentelijke en provinciale beleid en de landschapsanalyse een inrichting van het zonnepark voorgesteld. Zo is geadviseerd om in het kader van de biodiversiteit de onderhoudspaden en grond onder de zonnepanelen in te zaaien met een bloemrijk grasmengsel voor bijen en andere insecten. Ook is voorgesteld om gebruik te maken van een grondwal en hagen rondom (een deel van) het zonnepark. Het rapport is onderdeel van de formele vergunningsprocedure.

Planning

Het is nog niet bekend wanneer de bouw van het zonnepark start. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2021 en nemen circa een half jaar in beslag.