Gemeente Hardenberg stemt in met principeverzoek

17 oktober 2019

Maandag 7 oktober 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Harderberg ingestemd met het principeverzoek dat wij hebben ingediend voor het zonnepark Onder Ons. Door in te stemmen met het principeverzoek geeft het college van B&W aan dat zij positief zijn over ons idee en dat wij een formele procedure voor een tijdelijke omgevingsvergunning en/of bestemmingsplanwijziging kunnen opstarten. Het besluit van het college van B&W geeft nog geen groen licht voor het zonnepark.

Pilotprojecten gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg streeft naar het opwekken van 30% duurzame energie in 2030. Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente in op een mix van energieopwekkingsmogelijkheden, met extra aandacht voor wind- en zonne-energie,  restwarmte en biomassa. Daarbij heeft de gemeente besloten om met een aantal kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Ook grootschalige zonneprojecten vallen onder deze pilotprojecten. Voor het zonnepark Onder Ons heeft het college van B&W in een eerder stadium al besloten om (onder voorwaarden) planologische medewerking  te verlenen aan een zonnepark van 2,5 hectare. In juli hebben wij gevraagd om dit uit te breiden naar 5 hectare.