Natuurontwikkeling

Bij de ontwikkeling van een zonnepark kijken wij altijd hoe wij het zonnepark zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap en een bijdrage kunnen laten leveren aan de natuur. Daarbij sluiten wij aan bij de Gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar. Hierin is vastgelegd dat minimaal 25% van een zonnepark onbedekt blijf en ingericht wordt met natuurwaarden. In het geval van zonnepark Onder Ons is dit zelfs bijna 35%.

Ruimte tussen de panelen

In het zonnepark Onder Ons komen de zonnepanelen in een ruime veldopstelling te staan, waarbij alle zonnepanelen richting het zuidwesten zijn opgesteld en er circa 2 meter ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor wordt de bodem niet afgesloten van  licht en regenwater. Om de openheid van het gebied zoveel mogelijk te respecteren, worden de panelen op een hoogte van ongeveer 1.50 meter boven maaiveld geplaatst. Hierdoor is er vanaf de grote afstand waar vandaan het plangebied beleefd wordt geen zicht op de panelen.

inrichtingstekening
inrichtingstekening

Leefomgeving insecten en vogels versterken

Bij de ontwikkeling van het zonnepark Onder Ons hebben we nadrukkelijk gekeken op welke manier we de lokale natuur en leefomgeving van insecten en vogels kunnen versterken. Dat heeft geresulteerd in het feit dat wij de onderhoudspaden en grond onder de zonnepanelen inzaaien met een bloemrijk grasmengsel, waaronder rode klaver. Ook wordt de groenstructuur in het gebied versterkt door het planten van plantsoorten zoals krent, kamperfoelie, vuilboom, lijsterbes, geoorde wilg en grauwe wilg. Aan de binnenzijde van beide zonnevelden wordt dit aangevuld met wilde roos, sleedoorn en meidoorn. Daarnaast worden de buitenranden van het zonnepark voorzien van heesters. Door deze inrichting worden bijen, hommels en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt het gebied bestuiven én een voedselbron vormen voor de grote verscheidenheid van vogels en kleine knaagdieren in het gebied. Daarnaast blijft het bestaande pad over het plangebied naar de vogelkijkhut bestaan en worden op plekken waar een hekwerk vanuit veiligheid noodzakelijk is, maatregelen getroffen zodat kleine zoogdieren en reeën het gebied kunnen blijven betreden. Tot slot wordt ook een torenvalkkast geplaatst op het terrein. 

Patrijs (foto Yves Hoebeke)
Patrijs (foto Yves Hoebeke)

Aandacht voor de patrijs

Met een grijze borst, kastanjebruine strepen op de flanken en een roodachtige staart is de patrijs een graag geziene gast in het gebied. Helaas neemt het aantal patrijzen, net als in de rest van Nederland, al jaren af. Door beschutting en extra plantsoorten toe te voegen, zoals wilde roos, sleedoorn en meidoorn, is het zonnepark straks ook een aantrekkelijke leefgebied voor de patrijs. Met voldoende nestgelegenheden en insecten kan de patrijs in dit gebied mogelijk weer in aantallen toenemen. Daarbij kunnen andere diersoorten, die goed gedijen in het leefgebied van de patrijs, ook  ‘meeliften’ op de versterking van deze biotoop.